T a g e b u c h  
                                          

  

ich komme ja schon ....

 

12.03.2008

Bjandýr 820g
Bjartur "Sox" 1060g
Blidfari 1015g
  B'Elaka 1125g