T a g e b u c h  
                                          

  

Bjandýr & Blidfari oben
B'Elaka & Bjartur "Sox" unten ...

13.03.2008

Bjandýr 845g
Bjartur "Sox" 1085g
Blidfari 1050g
  B'Elaka 1170g