T a g e b u c h  
                                          

  

das ist nur für uns Mama ....

 

14.03.2008

Bjandýr 880g
Bjartur "Sox" 1160g
Blidfari 1115g
  B'Elaka 1230g