T a g e b u c h  
                                          

  

B'Elaka, Blidfari,
Bjandýr & Bjartur "Sox" ....


19.04.2008